OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

o. Jozef Molčanyi

o. Jozef Molčanyi, správca farnosti Repejov v rokoch

1938-1952;1968-1996

 

   Otec Jozef Molčanyi sa narodil 15.decembra 1912 v obci Čabalovce, severne od Medzilaboriec, ako ôsmy z deviatich detí gréckokatolíckeho kňaza otca Alexeja Molčanyiho a Anny, rod. Rokickej, dcéry otca Jána Rokického. Po maturite na užhorodskom gymnáziu (18. jún 1931) pôsobil jeden rok v Ľutine ako učiteľ a kantor. Štúdium teológie absolvoval v Olomouci v rokoch 1932 až 1937 na Cyrilo-metodějskej bohosloveckej fakulte. Potom bol počas jedného školského roka vychovávateľom na dievčenskom internáte Alumneum v Prešove.

Sviatosť manželstva uzavrel 16. júna 1938 v Chráme Najsvätejšej Trojice vo Veľkej Toroni (dnes Veľká Tŕňa) spoločne s Klárou Ujhelyiovou, dcérou miestneho gréckokatolíckeho kňaza otca Michala Ujhelyiho (1886-1959)  a Emmy rod. Rojkovicsovej (1891-1968). Milostivý Boh im v ich  šťastnom manželstve hojne požehnal desať detí: Teréziu, Antona, Kláru (+ 1949), Alexeja, Máriu, Annu,  Anastáziu, Štefana, Kláru a Emu. Dcéra Anastázia sa vydala za kňaza Jána Karasa a dcéra Klára za kňaza Emila Zorvana ml.. Ešte za svojho života sa otec Jozef dožil vyše tridsiatich vnúčat a množstva pravnúčat.

            Kňazskú vysviacku prijal z rúk blahoslaveného vladyku Pavla Petra Gojdiča OSBM spolu s Mikulášom Čisárikom 24. júla 1938 v Kaplnke sv. Jozefa v biskupskej rezidencii v Prešove. Po vysviacke bol mesiac správcom farnosti Vyšná Jablonka a dva mesiace správcom farnosti Hostovice. Dňa 1.decembra sa stal správcom farnosti Repejov, kde pôsobil až do roku 1952.

            Pred blížiacim sa frontom bol celý Repejov vysťahovaný, a tak sa otec Jozef s celou rodinou utiahol do Prešova, kde ho prichýlil v kňazskom seminári vladyka Gojdič OSBM. Po bombardovaní v decembri 1944 odišli do Ľutiny k otcovi Bačinskému a potom sa vrátili naspäť do Repejova.

          Počas násilnej pravoslavizácie otca Molčanyiho často-krát presviedčali, aby prestúpil do pravoslávnej cirkvi. Odmietal to, ako aj nariadenia, aby šiel k pravoslávnemu biskupovi do Prešova. Keď ho požiadali, aby šiel k pravoslávnemu biskupovi do Michaloviec otec Jozef Molčanyi povedal: „Pôjdem sa porozprávať, ale pravoslávnym kňazom sa nestanem.“ Michalovský biskup Alexander vyzval otca, aby si kľakol. „Nie, nekľaknem si. „Pobozkaj krížik.“ Otec Jozef vzal kríž a povedal: „Na tento kríž prisahám, že pravoslávnym kňazom nikdy nebudem.“

            Na radu otca ThDr. Mikuláša Rusnáka ml. ostal pôsobiť až do júla 1952 v Repejove, a to aj keď už nedostával plat. Po čase ho predvolali na KNV do Prešova, kde mu hlavní aktéri „pravoslavizácie“ – krajský tajomník M. Onufer, I. Rohaľ-Iľkiv a ďalší  povedali, že môže zostať pod dvoma podmienkami: ak prestúpi do Pravoslávnej cirkvi a ak sa pričiní o založenie JRD. Keď odmietol, povedali: „Pôjdete do Čiech, do dediny Chotouň v okrese Kolín.“ Po mesiaci sa s celou rodinou vysťahoval spolu s pani Máriou Moškovou, ktorá im pomáhala. Bývanie bolo vyhovujúce – boli jedenásti v troch miestnostiach. V Chotouni pracoval až do roku 1968 ako ošetrovateľ a kŕmič dojníc.

 

Stretával sa s viacerými gréckokatolíckymi kňazmi, napr. s Ivanom Ljavincom, Štefanom Čižmárom, Jozefom Vološinom, bratom Cyrilom Petrom Zelinkom CSsR, svojím švagrom ICDr. Štefanom Ujhelyim a s rímskokatolíckymi kňazmi Grafom a Dřinovským.

            Po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi sa vrátil do Repejova do hasičskej budovy, lebo na fare bol pravoslávny kňaz. Po jeho odchode ju opravil a nasťahoval sa. Potom tu pôsobil od 15. júla 1968 až do roku 1996. Postaral sa o maľbu miestneho chrámu, ako aj o opravu filiálnych chrámov v Pravrovciach a Varechovciach. V roku 1970 bol vymenovaný za titulárneho arcidekana, v roku 1987 za titulárneho kanonika Prešovskej gréckokatolíckej eparchie a v roku 1994 bol Svätou stolicou vyznamenaný titulom monsignorkaplán Jeho svätosti pápeža Jána Pavla II.

            15.novembra 1996 odišiel otec Molčanyi s manželkou Klárou do Košíc na dôchodok. Zomrel 19. apríla 2000 v 88. roku  života a 62. roku kňazstva. Pohrebné obrady vykonali 25. apríla v Chráme sv. archanjela Michala v Repejove - kde bol aj pochovaný - biskupi Mons. Ján Hirka a Mons. Milan Chautur CSsR za prítomnosti 50-tich kňazov a stoviek zúčastnených. 

aktualizované: 14.04.2024 13:51:06