OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

História farnosti

Žiadne data alebo nastavenie...
Žiadne data alebo nastavenie...
Žiadne data alebo nastavenie...

    

 Najstaršie historické fakty, ktoré máme k dispozícii pochádzajú z 18. storočia. Súčasnú farnosť Repejov a filiálnu obec Varechovce tvorili v 18. storočí tri samostatné farnosti: Repejov, Pravrovce a Varechovce.

 

18. a 19. STOROČIE

REPEJOV

 

 V 18. storočí patrili naše farnosti pod Mukačevskú eparchiu. Repejov sa spomína z dobových zápisov v roku 1733 ako farnosť, v ktorej je postavený drevený chrám, ktorý bol dobre vybavený. V roku 1738 bol farárom Lukáš Maharius. V roku 1746 bol farárom Lukáš Markovics  a v tom čase tu žil  akýsi starec (pravdepodobne mních).

 

PRAVROVCE

 

 Pravrovce sa v roku 1746 spomínajú v dobových zápisoch ako farnosť, ktorú spravovali dvaja bratia: Ján a Daniel Lukass. Vraj medzi nimi často panovali nezhody. Chrám sa uvádza ako starobylý (podobne ako v Repejove), ale v dobrom stave. Tento drevený chrám bol postavený v roku 1726, posvätený (blahoslovenny) archipresbyterom Rokytovským. Spomína sa v tom čase aj farár Daniel Skipalo, ktorý bol vysvätený na kňaza pravdepodobne v roku 1729. Ku spovedi pristupuje 70 ľudí, gazdov v obci je 15 a 5 želiarov .

 

FARNOSŤ REPEJOV A FILIÁLKA PRAVROVCE

 

 V roku 1792 pod farnosť Repejov už patrí filiálka Pravrovce. Repejov patrí do Stropkovského dekanátu. Farárom je Pavol Doráni, veriacich vo farnosti je 492 (271 Repejov a  221 Pravrovce).

 

VARECHOVCE

 

 Varechovce boli v 18. storočí samostatnou farnosťou. V roku 1726 tu pôsobil farár Gregor Sipkovič. V roku  1733 sa Varechovce spomínajú v dobových zápisoch ako farnosť s malým dreveným chrámom (podľa mienky niektorých veriacich, drevený chrám stál na druhej strane cesty oproti dnešnému Obecnému úradu). V roku 1746 spravuje farnosť farár Ján Hriczinský. Bol mladého veku a bol vdovcom. Stály kantor (ďak) vo farnosti nebol. Ku spovedi pristupovalo 180 ľudí, gazdov v obci bolo 20. Filiálnou obcou farnosti bola obec Bystrá (Oroszbisztra, Bisztre). V roku 1792 je farárom Ján Konc. Veriacich vo farnosti je 327, 266 vo Varechovciach a 61 v Bystrej.

 

SÚPIS Z ROKU 1806

 

 Zachoval sa podrobný súpis farností Mukačevskej eparchie z roku 1806. Farnosť  Repejov patrí do Laboreckého dekanátu. Farárom je Pavol Doráni. Veriacich vo farnosti je 522, z toho 260 v Repejove. Ľudí spôsobilých ku spovedi je 206, 28 gazdov, dvaja želiari. V roku 1805 tu žilo 53 manželských párov. Bolo tu 5 sobášov, 5 krstov  a 7 pohrebov.

 Filiálna obec Pravrovce má 262 veriacich. Ku spovedi je spôsobilých 197, gazdov je 28, dvaja želiari. V roku 1805 žilo v obci  50 manželských párov. Bolo tu 3 sobáše, 8 krstov a 11 pohrebov.

 Varechovce sú v roku 1806 ešte stále samostatnou farnosťou, ktorá patrí do Stropkovského dekanátu. Farárom je Simon Popovič. Vo farnosti žije 351 gréckokatolíkov, z toho 256 vo Varechovciach. Ku spovedi je spôsobilých 200 ľudí, gazdov je 36 a traja želiari. V roku 1805 žilo v obci 40  manželských párov. Bol jeden sobáš, 10 krstov a 9 pohrebov.

 

ROK 1814

 

 V roku 1814 patrila farnosť Repejov do Zemplínskej stolice a Laboreckého dekanátu. K farnosti už patria aj dve filiálne obce Pravrovce a Varechovce. Repejov sa spomína ako „Repejó“ a patronát má vdova po Tomášovi Szirmayovi. Farárom je Simeon Šeregely. Vo farnosti žije 835 veriacich, v Repejove 259. Farnosť má farský chrám, postavený v roku 1770 s dvoma zvonami. Je zaujímavosťou, že ku oltáru v Repejove pripadajú plnomocné odpustky, ktoré tu možno získať v prvú nedeľu po sviatku svätých Petra a Pavla a ku cti Karmelskej Panny Márie (16. júl v západnom obrade).

 Pravrovce sa spomínajú ako Praurocz. Patronát má Baltazár Semsey. Žije tu 250 veriacich. Chrám je drevený, zasvätený sv. Bazilovi Veľkému.

 Varechovce spomínajú ako Varihocz. Patronát má Jozef Jekelfalussy. Žije tu 235 veriacich. Chrám je drevený, zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi. Dňa 2. Októbra 1827 tento chrám zničil požiar.

 

 

ROK 1816 - 1909

 

 Od roku 1816 do roku 1827 je farárom Ján Kocakovič (zomrel 18.3.1827). Patronát má vdova po Tomášovi Szirmayovi.  Od roku 1827 do roku 1841 je farárom Anton Rojkovič (*1799 +1.11.1843). Za jeho pôsobenia bol v roku postavený a 19. januára  1832 posvätený chrám v Pravrovciach, ktorý bol zasvätený Trom Svätiteľom.

Schematizmus z roku 1841 ešte spomína ako správcu farnosti Antona Rojkoviča, ale v tom istom roku sa novým správcom farnosti stáva Karol Komporday de Korpona. Narodil sa v roku 1812, vysvätený na kňaza bol v roku 1835. Od roku 1841 až do roku 1852 pôsobí v Repejove. Zomrel 20. decembra 1852.

V rokoch 1852 - 1854 bol ďalším správcom farnosti Andrej Stavrovský (*1808 + 3.5.1854). V roku 1853 patrila farnosť do Stropkovského dekanátu.

 V roku 1854 nastupuje do farnosti mladý kňaz Eugen Vislocký. Narodil sa 28. júna 1827 v Litmanovej. Na kňaza bol vysvätený 19. júna 1853. Bol ženatý. Od 19. mája 1954 sa stáva správcom farnosti Repejov a je ním až do svojej smrti dňa 17. januára 1901, v 74 roku života a 48 roku  kňazstva. Pochovaný bol 20. januára v Repejove a jeho telo uložené do hrobu pri miestnom chráme. Jeho manželka zomrela skôr (v roku 1898 bol vdovcom). Za jeho pôsobenia bol v roku 1893 opravený Chrám sv. Michala Archanjela v Repejove a v roku 1895 Chrám sv. Troch Svätiteľov v Pravrovciach. Počas pôsobenia o. Vislockého tu pôsobil kantor a učiteľ Michael Murín (približne v rokoch 1857 až 1876). Po ňom to bol Andrej Murín a približne okolo rokov 1903 až 1908 Štefan Durkot.

 Dňa 4. októbra 1901 sa správcom farnosti stáva Anton Hodobay. Narodil sa 13. februára 1843 vo Vislanke (Pustamezzo). Na kňaza bol vysvätený 21.decembra 1868. Pôsobil vo farnostiach Šemetkovce, Breznička (Kis Breznica), kaplánom v Toryskách, r. 1891 Brusnica, Lansdorf (USA). Zomrel 7. júla 1909 a 10.júla bol pochovaný v Repejove (miesto pochovania nie je známe).

Zoznam farárov a sprácov farnosti:

Lukáš Maharius 1738

Lukáš Markovič 1746 - Repejov

Pavol Doráni 1788-1806 - Repejov

Simeon Šeregelly 1806-1816 - Repejov

Ján Kocakovič ml. 1816-1825

Anton Rojkovič 1825-1841

Karol Komporday de Korpona 1841-1852

Andrej Staurovský 1852-1854

Eugen Vislocký 1854-1901

Anton Hodobay 1901-1909

Vojtech Bihary 1910-1914

Dezider Simko 1914-1921

Ján Bajcura 1925-1927

Juraj Podhajecký 1928-1938

Jozef Molčanyi 1938-1952, 1968-1996

Peter Tomaš (excur. z Oľky) 1995-1996

Jozef Michalov (excur. z Oľky) 1996-1999

Ľuboš Repický (excur. z Oľky) 1999-2001

Pavol Chanáth st. 2001-2005

Vladimír Pančák (excur. z Oľky) 2005

Vladimír Skyba 2005-2008

Slavko Ganaj 2008

Vladimír Pančák (excur. z Oľky) 2008

Marek Valenčík 2008-2022

Šimon Gajan 2022-

 

Pravrovce

Ján a Daniel Lukass 1746

Varechovce

Gregor Sipkovič 1726

Ján Hriczinszky 1746

Ján Konc 1792 

Simon Popovič 1806 

V roku 1814 sa Pravrovce a Varechovce spomínajú  už ako filiálne chrámy farnosti Repejov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktualizované: 14.07.2024 19:03:06