OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Rok 2014

Žiadne data alebo nastavenie...
Žiadne data alebo nastavenie...
Žiadne data alebo nastavenie...

 

Dňa 11. októbra sme si  v našej farnosti  pripomenuli 100 rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny. Táto spomienka bola spojená s  odhalením a posvätením pamätníka padlým hrdinom 1. svetovej vojny.

Spomienka začala slávením sv. liturgie za tu padlých a pochovaných vojakov, ktorú slúžil v miestnom chráme Troch Svätiteľov o. protopresbyter Ján Blaško spolu s miestnym správcom farnosti o. Marekom Valenčíkom. O. Ján v homílii poukázal na to, že tak ako fotografie našich predkov nám pomáhajú vynárať spomienky na nich, tak aj tento pamätník nám má stále pripomínať  obetu hrdinov, ktorí bojovali za slobodu a mier a položili tu svoje životy. Taktiež zdôraznil,aby sme na ich duše pamätali aj vo svojich modlitbách.

                                

 

Po svätej liturgii nasledoval program pri pamätníku. Po privítaní hostí starostom obce Pavlom Cipkom, vystúpili s prejavom pplk. Gyula Téglás, vedúci kancelárie Vojnového pietneho odboru z Ministerstva obrany Maďarskej republiky a p. Martin Drobňák, prezident Klubu vojenskej histórie Beskydy. Nasledovala posviacka pamätníka, ktorú vykonal o. protopresbyter Ján Blaško, dobové piesne, ktoré spievali hostia z Maďarska. Po skončení programu pri pamätníku sme sa presunuli do chrámu, kde nasledovala prezentácia bojov v okolí Repejova na jar  v roku 1915, ktorú viedol p.  János Rózsafi, výskumník, člen Verejnoprospešnej nadácie pre výskum veľkej vojny. Pre p. Rózsafiho to bolo blízke aj z toho dôvodu, že dvaja vojaci, ktorí padli a boli pochovaní v Repejove, pochádzali z jeho rodnej obce. Po skončení prezentácie sme sa všetci zúčastnení presunuli do miestneho kultúrneho domu, kde nasledovalo pohostenie pre všetkých účastníkov tejto slávnosti.

         Na záver sa patrí poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí prijali pozvanie na túto slávnosť. Poďakovanie patrí o. protopresbyterovi Jánovi Blaškovi, ktorý duchovne viedol túto slávnosť; organizátorom, Klubu vojenskej histórie Beskydy, Generálnemu konzulátu Maďarska v Košiciach Nadácia Krajczáros zo Székesfehérváru, Verejnoprospešnej nadácii pre výskum veľkej vojny so sídlom v Budapešti a starostovi obce p. Pavlovi Cipkovi. Tento pamätník vznikol z iniciatívy Nadácie Krajczáros, s podporou Pamätného výboru centenária prvej svetovej vojny z Maďarska.

 
aktualizované: 14.07.2024 19:03:06